[:en]

Nr. Hot.DataCuprinsul actului
6125.08.2021Hotărârea privind aprobarea prelungirii cu 3 luni a valabilității scrisorii de garantare nr. 78/28.03.2018 emisă de FNGCIMM SA – IFN în vederea garantarii obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA TREI CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA PĂNET (LOC. BERGHIA, HĂRȚĂU ȘI SÂNTIOANA DE MUREȘ), JUD MUREȘ”
6025.08.2021Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de investiții
5925.08.2021Hotărârea privind aprobarea ocupării domeniului public al comunei Pănet pentru executarea lucrărilor „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ DE PRODUCȚIE SUINE”
5821.07.2021Hotărârea privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
5721.07.2021Hotărârea privind aprobarea modificăriloe tehnice și financiare aferente proiectului „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA A TREI CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA PĂNET (LOC. BERGHIA, HĂRȚĂU ȘI SÂNTIOANA DE MUREȘ), JUD. MUREȘ”
5621.07.2021Hotărârea privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMS 126924
5521.07.2021Hotărârea privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor comunei Pănet pe anul 2020
5421.07.2021Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada iulie 2021-septembrie 2021
5330.06.2021Hotărârea privind aprobarea implementării proiectului: „Înființarea pieței on-line a producătorilor locali din teritoriul GAL3 și promovarea acesteia”
5230.06.2021Hotărârea privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Pănet nr. 100/2021 privind modificarea bugetului local pe anul 2021 precum și rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de invesții
5130.06.2021Hotărârea privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Pănet, a lucrărilor necesare obiectivului: „Amplasare rețea FO pe stâlpi ELECTRICA SA existenți”
5030.06.2021Hotărârea privind retragerea comunei Pănet, județul Mureș, din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern, încheiat la data de 02.10.2017
4918.06.2021Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de investiții
4827.05.2021Hotărârea privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ”
4727.05.2021Hotărârea privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile în anul 2021 din fondurile bugetului local al comunei Pănet alocate pentru activități nonprofit de interes local precum și unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România
4627.05.2021Hotărârea privind aprobarea concesionării serviciului public de salubrizare din Comuna Pănet, județul Mureș
4527.05.2021Hotărârea privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii, serviciului de alimentare cu apă al comunei Pănet, către operatorul regional Compania Aquaserv SA
4427.05.2021Hotărârea privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Pănet nr. 92/2021 privind modificarea bugetului local pe anul 2021 precum și rectificarea bugetului local și modificarea listei de investiții
4327.05.2021Hotărârea privind însușirea variantei finale a stemei comunei Pănet, județul Mureș
4227.05.2021Hotărârea privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Pănet a terenului intravilan în suprafață de 1000 mp situat în comuna Pănet sat Hărțău nr. 67A identificat cu număr top 304/1/1 C.F. nr. 50194 Pănet
4127.05.2021Hotărârea privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”
4027.05.2021Hotărârea privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Tțrgu Mureș, U.A.T. Sâncraiu de Mureș, U.A.T. Pănet și Administrația Bazinală de apă Mureș pentru demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transillvania și DJ 152A – Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”
3927.05.2021Hotărârea privind aprobarea aderării comunei Pănet la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „CÂMPIA MUREȘANĂ”
3827.05.2021Hotărârea privind aprobarea retragerii unilaterale a comunei Pănet, în calitatea de membru fodator, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA REGHIN”
3727.05.2021Hotărârea privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiate din Registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența fiscală
3627.05.2021Hotărârea privind acordarea avizului referitor la corelarea DTOE cu regimul tehnic al drumurilor traversate – pentru lucrarea „Extindere conductă gaze naturale și realizare branșamente gaze naturale presiune medie – SC BIO AGRAS SRL, loc. Pănet str. Livezii nr. 1”
3527.05.2021Hotărârea privind aprobarea Regulamentului privind aplicarea prevederilor aart. 37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
3427.05.2021Hotărârea privind aprobarea afectării domeniului public al comunei Pănet pentru executarea lucrărilor în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020”
3327.05.2021Hotărârea privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul gimnazial de stat din comuna Pănet pentru anul școlar 2020-2021
3227.05.2021Hotărârea privind modificării HCL nr. 43/14.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea școlii din Sîntioana de Mureș, comuna Pănet, în vederea creșterii eficienței energetice” Axa prioritară 3 Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/7REGIUNI
3127.05.2021Hotărârea privind aprobarea modificării HCL nr. 42/14.11.2019 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic (PT) pentru Proiectul „Reabilitarea școlii din Sîntioana de Mureș, comuna Pănet, în vederea creșterii eficienței energetice”
3027.05.2021Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada mai 2021 – iunie 2021
2921.04.2021Hotărârea privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la HCL Pănet nr. 29/09.07.2020 privind participarea Comunei Pănet la Pogramul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
2821.04.2021Hotărârea privind participarea Comunei Pănet la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ
2721.04.2021Hotărârea privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a comunei Pănet pentru perioada 2020-2027
2621.04.2021Hotărârea privind modificarea Anexei la HCL Pănet nr. 15/2021 privind includerea în domeniul public al comunei Pănet a bunurilor aferente Rețelei de apă potabilă din satul Pănet precum și a Anexei la HCL Pănet nr. 21/2021 privind predarea în gestiune directă a unor bunuri din domeniiul public al UAT Pănet către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA
2521.04.2021Hotărârea privind indexarea impozitelor și taxelor locale datorate și contribuabili persoane fizice și juridice pentru anul fiscal pentru 2022
2421.04.2021Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 și a listei de investiții
2331.03.2021Hotărârea privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Pănet pentru anul 2021
2231.03.2021Hotărârea privind aprobarea modificării, prin act adițional, a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea școlii dein Sântioana de Mureș, comuna Pănet, în vederea creșterii eficienței energetice”
2131.03.2021Hotărârea privind predarea în gestiune directă a unor bunuri din domeniul public al UAT Pănet către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA
2031.03.2021Hotărârea privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Pănet
1931.03.2021Hotărârea privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pănet
1831.03.2021Hotărârea privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pănet
1731.03.2021Hotărârea privind acordarea avizului referitor la corelarea DTOE cu regimul tehnic al drumurilor traversate – pentru lucrarea „Alimentare cu energie electrică pompă de apă – Green Garden Ludușan S.R.L., loc. Sântioana de Mureș, com. Pănet, jud. Mureș”
1624.02.2021Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020
1524.02.2021Hotărârea privind includerea în domeniul public al comunei Pănet a bunurilor aferent Rețelei de apă din satul Pănet
1424.02.2021Hotărârea aprobarea situațiilor financiare asupra execuției bugetare ale comunei Pănet la finele anului 2020
1324.02.2021Hotărârea privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statututlui Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”
1224.02.2021Hotărârea privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”
1124.02.2021
Hotărârea privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pănet
1018.02.2021
Hotărârea privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic (PT) pentru Proiectul „Construirea unei creșe în comuna Pănet, județul Mureș”
918.02.2021
Hotărârea privind modificarea art. 2 și art. 3 al HCL nr. 4/23.01.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Construirea unei creșe în comuna Pănet, județul Mureș” Axa prioritară 10 Obiectiv specific 10.1/învăâpmânt preșcolar Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7REGIUNI
818.02.2021
Hotărârea privind recunoașterea rezultatelor sportive excepționale ale dlui Malnasi Jozsef Attila
718.02.2021
Hotărârea privind închirierea spațiilor – cabinete medicale, cabinet stomatologic respectiv farmacie – situate în comuna Pănet, sat Pănet nr. 45, sat Berghia nr. 59, sat Sântioana de Mureș nr. 398, jud. Mureș
618.02.2021
Hotărârea privind aprobarea situațiilor financiare asupra execuției bugetare ale comunei Pănet la finele anului 2019
518.02.2021
Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și a listei de investiții
431.01.2021
Hotărârea privind includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Pănet a imobilului teren intravilan situat în comuna Pănet sat Pănet
331.01.2021
Hotărârea privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Comuna Pănet, jud. Mureș
231.01.2021
Hotărârea privind aprobarea rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei Pănet pentru anul școlar 2020-2021
131.01.2021
Hotărârea privind validarea Dispozițiilor Primarului Comunei Pănet nr. 246/2019 respectiv 247/2019 privind modificarea bugetului local pe anul 2019
[:de]
Nr. Hot.DataCuprinsul actului
1018.02.2020
Hotărârea privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic (PT) pentru Proiectul „Construirea unei creșe în comuna Pănet, județul Mureș”
918.02.2020
Hotărârea privind modificarea art. 2 și art. 3 al HCL nr. 4/23.01.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Construirea unei creșe în comuna Pănet, județul Mureș” Axa prioritară 10 Obiectiv specific 10.1/învăâpmânt preșcolar Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7REGIUNI
818.02.2020
Hotărârea privind recunoașterea rezultatelor sportive excepționale ale dlui Malnasi Jozsef Attila
718.02.2020
Hotărârea privind închirierea spațiilor – cabinete medicale, cabinet stomatologic respectiv farmacie – situate în comuna Pănet, sat Pănet nr. 45, sat Berghia nr. 59, sat Sântioana de Mureș nr. 398, jud. Mureș
618.02.2020
Hotărârea privind aprobarea situațiilor financiare asupra execuției bugetare ale comunei Pănet la finele anului 2019
518.02.2020
Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și a listei de investiții
431.01.2020
Hotărârea privind includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Pănet a imobilului teren intravilan situat în comuna Pănet sat Pănet
331.01.2020
Hotărârea privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Comuna Pănet, jud. Mureș
231.01.2020
Hotărârea privind aprobarea rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei Pănet pentru anul școlar 2020-2021
131.01.2020
Hotărârea privind validarea Dispozițiilor Primarului Comunei Pănet nr. 246/2019 respectiv 247/2019 privind modificarea bugetului local pe anul 2019
[:]