Nr. proiect de hotărâreTitlul proiectuluiData
216.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului: „Înființarea pieței on-line a producătorilor locali din teritoriul GAL3 și promovarea acesteia”24.09.2021
213.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 54/2019 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Pănet, Județul Mureș23.09.2021
210.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadul Primăriei Comunei Păne23.09.2021
207.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Construirea rețelei de canalizare în satul Berghia, Comuna Pănet, județul Mureș”23.09.2021
204.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Construirea rețelei de canalizare în satul Sântioana de Mureș, Comuna Pănet, județul Mureș”23.09.2021
201.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu apă potabilă în Comuna Pănet (satele Sântioana de Mureș și Berghia), județul Mureș”23.09.2021
198.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de invetiții „Modernizarea drumurilor de legătură între satele aparținătoare Comunei Pănet, județul Mureș”23.09.2021
195.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de investiții23.09.2021
192.Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Pănet nr. 125/2021 privind modificarea bugetului local pe anul 2021 precum și rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de investiții10.09.2021
189.Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice10.09.2021
186.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale Comuna Pănet și aprobarea vânzării imobilului teren în suprafață de 1150 mp situat în comuna Pănet sat Hărțău nr. 67A19.08.2021
183.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 3 luni a valabilității scrisorii de garantare nr. 78/28.03.2018 emisă de FNGCIMM SA – IFN în vederea garantarii obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA TREI CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA PĂNET (LOC. BERGHIA, HĂRȚĂU ȘI SÂNTIOANA DE MUREȘ), JUD MUREȘ”19.08.2021
180.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de investiții19.08.2021
177.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării domeniului public al comunei Pănet pentru executarea lucrărilor „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FERMĂ DE PRODUCȚIE SUINE”19.07.2021
174.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada iulie 2021-septembrie 202119.07.2021
170.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică15.07.2021
167.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificăriloe tehnice și financiare aferente proiectului „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA A TREI CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA PĂNET (LOC. BERGHIA, HĂRȚĂU ȘI SÂNTIOANA DE MUREȘ), JUD. MUREȘ”15.07.2021
164.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMS 12692415.07.2021
161.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor comunei Pănet pe anul 202015.07.2021
158.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului: „Înființarea pieței on-line a producătorilor locali din teritoriul GAL3 și promovarea acesteia”28.06.2021
155.Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Pănet nr. 100/2021 privind modificarea bugetului local pe anul 2021 precum și rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de invesții25.06.2021
152.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Pănet, a lucrărilor necesare obiectivului: „Amplasare rețea FO pe stâlpi ELECTRICA SA existenți”24.06.2021
149.Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Pănet, județul Mureș, din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern, încheiat la data de 02.10.201724.06.2021
145.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de investiții14.06.2021
142.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ”21.05.2021
139.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile în anul 2021 din fondurile bugetului local al comunei Pănet alocate pentru activități nonprofit de interes local precum și unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România21.05.2021
136.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării serviciului public de salubrizare din Comuna Pănet, județul Mureș21.05.2021
133.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii, serviciului de alimentare cu apă al comunei Pănet, către operatorul regional Compania Aquaserv SA21.05.2021
130.Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Pănet nr. 92/2021 privind modificarea bugetului local pe anul 2021 precum și rectificarea bugetului local și modificarea listei de investiții21.05.2021
127.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Pănet a terenului intravilan în suprafață de 1000 mp situat în comuna Pănet sat Hărțău nr. 67A identificat cu număr top 304/1/1 C.F. nr. 50194 Pănet21.05.2021
124.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”21.05.2021
121.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Tțrgu Mureș, U.A.T. Sâncraiu de Mureș, U.A.T. Pănet și Administrația Bazinală de apă Mureș pentru demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transillvania și DJ 152A – Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”21.05.2021
118.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Pănet la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „CÂMPIA MUREȘANĂ”21.05.2021
115.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unilaterale a comunei Pănet, în calitatea de membru fodator, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA REGHIN”21.05.2021
112.Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiate din Registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența fiscală21.05.2021
109.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului referitor la corelarea DTOE cu regimul tehnic al drumurilor traversate – pentru lucrarea „Extindere conductă gaze naturale și realizare branșamente gaze naturale presiune medie – SC BIO AGRAS SRL, loc. Pănet str. Livezii nr. 1”21.05.2021
106.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind aplicarea prevederilor aart. 37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare21.05.2021
103.Proiect de hotărâre privind aprobarea afectării domeniului public al comunei Pănet pentru executarea lucrărilor în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020”21.05.2021
100.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul gimnazial de stat din comuna Pănet pentru anul școlar 2020-202121.05.2021
97.Proiect de hotărâre privind modificării HCL nr. 43/14.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea școlii din Sîntioana de Mureș, comuna Pănet, în vederea creșterii eficienței energetice” Axa prioritară 3 Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/7REGIUNI21.05.2021
94.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 42/14.11.2019 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic (PT) pentru Proiectul „Reabilitarea școlii din Sîntioana de Mureș, comuna Pănet, în vederea creșterii eficienței energetice”21.05.2021
91.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada mai 2021 – iunie 202121.05.2021
88.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la HCL Pănet nr. 29/09.07.2020 privind participarea Comunei Pănet la Pogramul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public16.04.2021
85.Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Pănet la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ16.04.2021
82.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a comunei Pănet pentru perioada 2020-202715.04.2021
79.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale datorate și contribuabili persoane fizice și juridice pentru anul fiscal pentru 202215.04.2021
76.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL Pănet nr. 15/2021 privind includerea în domeniul public al comunei Pănet a bunurilor aferente Rețelei de apă potabilă din satul Pănet precum și a Anexei la HCL Pănet nr. 21/2021 privind predarea în gestiune directă a unor bunuri din domeniiul public al UAT Pănet către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA15.04.2021
73.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 și a listei de investiții15.04.2021
70.stema31.03.2021
67.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Pănet pentru anul 202125.03.2021
64.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional, a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea școlii dein Sântioana de Mureș, comuna Pănet, în vederea creșterii eficienței energetice”25.03.2021
61.Proiect de hotărâre privind predarea în gestiune directă a unor bunuri din domeniul public al UAT Pănet către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA25.03.2021
58.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Pănet25.03.2021
55.Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pănet25.03.2021
52.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pănet25.03.2021
49.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului referitor la corelarea DTOE cu regimul tehnic al drumurilor traversate – pentru lucrarea „Alimentare cu energie electrică pompă de apă – Green Garden Ludușan S.R.L., loc. Sântioana de Mureș, com. Pănet, jud. Mureș”25.03.2021
46.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 202019.02.2021
43.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Pănet a bunurilor aferent Rețelei de apă din satul Pănet19.02.2021
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare asupra execuției bugetare ale comunei Pănet la finele anului 202018.02.2021
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statututlui Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”18.02.2021
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”18.02.2021
31.Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pănet18.02.2021
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării pe domeniul public al comunei Pănet, a lucrrărilor necesare obiectivului: „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în școala Berghia, Comuna Pănet”18.02.2021
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 202118.02.2021
22.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada februarie 2021 – aprilie 202118.02.2021
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în Comuna Pănet, județul Mureș25.01.2021
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii derulării Acordului de parteneriat încheiat cu Fundația Creștină Diakonia21.01.2021
13.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 33/28.08.2019 privind avizarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Pănet din zona 2 Târgu Mureș21.01.2021
10.Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pănet21.01.2021
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei Pănet pentru anul școlar 2021-202221.01.2021
4.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor aferente Programului pentru școli a României, pentru anul școlar 2021-2022 și 2022-202321.01.2021
1.Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Pănet nr. 193/21.12.2020 privind modificarea bugetului local pe anul 202021.01.2021