Borbála VARGA, consilier superior
Gyöngyvér SIKÓ, consilier superior
Irén GÁL, inspector superior

Număr de telefon: 0265-322.112, interior: 102, 103
E-mail: taxe@panit.ro

Cerere înregistrare ca utilizator în Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar (SNEP) a impozitelor și taxelor locale – Persoane fizice

Cerere înregistrare ca utilizator în Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar (SNEP) a impozitelor și taxelor locale – Persoane juridice

Acte necesare 

1. Declarare si impunere cladiri
A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc.

– Certificat energetic (Copie);
– Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL001/2016
– Contract de vanzare – cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare etc.
–  Act de identitate pentru toti proprietarii;
– Releveu;
– Extras de CF 

B. Cladiri nou construite

– Certificat energetic (Copie);
– Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL001/2016
– Autorizatia de construire;
– Proces Verbal Receptie;
– Regularizare taxa;
– Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire – Descarca formular ITL068/2009
– In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor (Inspectoratul de Stat in constructii);
– Act de identitate pentru toti proprietarii;
– Declaratia speciala de impunere (acolo unde este cazul) – Descarca formular ITL104/2010

2. Declarare si impunere teren
– Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL003/2016
– Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate / act de vanzare-cumparare / certificat de mostenitor, etc.
– Certificat numar postal (acolo unde este cazul);
– Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul;
– Act de identitate pentru toti proprietarii.

3. Scoatere din evidente cladiri/terenuri
– Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale – Cerere de mână
– Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, etc.
– Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie(de desfiintare);
– Actul de identitate.

4. Declarare si impunere mijloace de transport
– Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice:
– Miloace de transport – Descarca formular ITL005/2016

– Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare – cumparare / factura fiscala / act de donatie etc.) tradus in limba romana (acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
– Actul de identitate;
– Cartea de identitate;
– Fisa de inmatriculare;
– Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
– Adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfa cu masa totala de peste 12 tone;
– In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.

5. Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport:
– Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport – Descarca formular ITL027/2009
– Certificatul de distrugere sau actul de vanzare cumparare;
– Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6;
– Actul de identitate;

6. Transfer auto
– Cerere transfer – Descarca formular ITL027/2009
– Copie Carte identitate auto;
– Copie C.I./B.I cu domiciliul actual.

7. Eliberare certificat de atestare fiscala
– cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice – Descarca formular ITL010/2016
– cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor juridice – Descarca formular
– actul de identitate;
– imputernicire notariala pt. dezbatere succesiune, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii.
– certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
– documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;
– imputernicire in original sau copie legalizata.

8. Restituiri/compensari
– Cerere restituire – Cerere de mână
– Cerere compensare – Cerere de mână
– Copie BI/CI;
– Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local sector 3 (exemplarul original);
– Copia certificatului de mostenitor (acolo unde este cazul);
– Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului (acolo unde este cazul).

9. Scutiri
– Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice – Cerere de mână
– B.I/C.I ale ambilor soti (unde e cazul)
– Certificat de casatorie (unde e cazul)
– Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor
– Documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea: 
a. certificat de incadrare in grad de handicap/invaliditate
b. hotararea eliberata in baza legii nr. 118/1990, legitimatie de veteran razboi, vaduva de razboi, vaduva nerecasatorita a veteranilor de razboi 
c. certificatul de revolutionar eliberat in baza legii nr. 341/2004 – pentru cladiri 

* Pentru a beneficia de scutire proprietarul cladirii va depune pe langa actele enumerate mai sus si declaratie pe propria raspundere ca in imobil nu se desfasoara activitati economice sau agrement si nu se obtin venituri din inchiriere.
d. cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.2, lit. a, c, e din OUG nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare 

* Pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie sa depuna pe langa actele mentionate mai sus si adeverinta eliberata de unitatea militara din care sa reiasa cele prezentate mai sus.

Nota: pentru scutirile enumerate la a) – d), scutirea de impozit se acorda corespunzator cotei parti din dreptul de proprietate asupra bunului impozabil detinut de persoana beneficiara, conform modificarilor aduse la H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin H.G. nr. 159/2016.
e. certificatul de revolutionar eliberat in baza legii nr. 341/2004 – pentru auto

f. cladiri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhtectura sau arheologice, muzee ori case memoriale 

* Scutirile se acorda numai pentru acele cladiri pentru care s-au efectuat lucrari de consolidare sau renovare majora in ultimii 10 ani.

* Pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie sa prezinte, pe langa actele mentionate mai sus si urmatoarele:
– autorizatia de construire;
– copia procesului verbal de receptie a lucrarilor de consolidare sau renovare majora;
– declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei;
– dovada ca lucrarile s-au efectuat pe cheltuiala proprie;
– document care atesta ca imobilul se regaseste in categoria cladirilor monument istoric (emis de Ministerul Culturii).

* Scutirile nu se aplica pentru spatiile folosite pentru activitati economice sau de agrement.
g. cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social 

* Pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie sa depuna pe langa actele mentionate mai sus si urmatoarele:
– adeverinta de salariu, talon de pensie (dupa caz);
– adeverinta de venit;
– document din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj sau ajutor social.

* Scutirile nu se aplica pentru spatiile folosite pentru activitati economice sau de agrement.
h. Cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare.