Melánia Ildikó SIKÓ, ofițer de stare civilă

Număr de telefon: 0265-322.112, interior: 113
E-mail: civila@panit.ro

Acte necesare pentru căsătorie

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre viitorii soţi. Căsătoria se va încheia după 10 zile calendaristice, respectiv între a 11-a și a 14-a zi de la data depunerii actelor în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Odată cu declaraţia de căsătorie, viitorii soţi prezintă următoarele acte:
– Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie xerox
– Certificatul de naştere, în original şi în copie xerox
– Certificatul medical privind starea sănătăţii, valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii, care trebuie să conţină menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
– Documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Documente necesare pentru înregistrarea decesului

Actul de deces se înregistrează la S.P.C.L.E.P. sau primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.
Termenul pentru declararea şi înregistrarea decesului:
– 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală;
– 48 de ore – din momentul decesului, când decesul se datorează unor cauze violente;
– din momentul găsirii unui cadavru.

Înregistrarea decesului se face în baza următoarelor documente:
– certificatul medical constatator al decesului
– certificatul de naştere şi de căsătorie al decedatului
– actul de identitate al decedatului
– livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat
– fotocopia actului de identitate al declarantului
– declaraţie privind datele de stare civilă ale decedatului şi motivul neprezentării certificatelor de stare civilă şi/sau actul de identitate, sau, după caz, a documentelor de evidenţă militară ale persoanei decedate;
– dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces, când decesul se datorează unor cauze violente.
– aprobarea parchetului şi declaraţia scrisă arătând motivele întârzierii, în cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal.