Înregistrarea căsătoriei

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi,  în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei. Prin excepţie, căsătoria poate fi încheiată în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, numai cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria.

Căsătoria se încheie în a  11 zi de la data înregistrării declaraţiei, care se cuprind atât ziua când a fost fãcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Dosarul actului de căsătorie cuprinde următoarele documente:

 1. Actele de identitate (B.I. sau C.I.) în original  + copii xerox
 2. Certificatele de naştere în original + copii xerox
 3. Certificatele medicale privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii)
 4. Dacă este cazul, actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare. Aceste acte pot fi:
  a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie xerox
  b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox
  c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

Înregistrarea decesului

Declaraţia de deces, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

 1. Certificatul medical constatator al decesului
 2. Certificatul de naştere
 3. Certificatul de căsătorie
 4. Actul de identitate al decedatului
 5. Documentul de evidenţă militară al celui decedat (până la 60 de ani)
 6. Fotocopia actului de identitate al declarantului
 7. Cerere pentru eliberarea adeverinței de înhumare

 Transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă                         procurate din străinătate

Formulare necesare:

 1. Cerere transcriere
 2. Declarație 
 3. Declarație domiciliu minor

Eliberare certificate de stare civilă

 1. Eliberare certificate de stare civilă

Rectificarea actelor de stare civilă

 1. Cerere rectificare

Eliberarea anexei 24.

 1. Cerere eliberare anexa 24.

Ortografiere

 1. Cerere ortografiere potrivit limbii materne