József WAGNER, inginer agronom
János GÁL, referent superior

Număr de telefon: 0265-322.112, interior: 111
E-mail: funciar@panit.ro

Acte necesare pentru emiterea Titlului de proprietate care se înaintează către O.C.P.I

1. cererea solicitantului depusă la comisia locală de fond funciar; – cerere de mână
2. procesul verbal de punere în posesie semnat de către persoana validată sau moștenitorii acesteia;
3. act de identitate al titularului sau certificate de deces și dovada calității de moștenitor;
4. adeverință de proprietate, Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar sau Hotarâre judecătorească definitive și irevocabilă;
5. copie conform cu originalul după anexa validate și/sau original, hotărârea / decizia Comisiei Județene de fond funciar;
6. plan de amplasament și delimitare al imobilului întocmit de o persoană autorizată;
7. planul de încadrare in zonă.

Cerere pentru eliberarea atestatului de producător
Cerere pentru eliberarea carnetului de comercializare