József WAGNER, mezőgazdasági mérnök
János GÁL, referens

Telefonszám: 0265-322.112, belső szám: 111
E-mail: funciar@panit.ro

Szükséges iratok a birtoklevél kiadásához a Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal felé

1. a kérelmező kézzel írt kérése a helyi földjogi bizottság felé
2. procesul verbal de punere în posesie semnat de către persoana validată sau moștenitorii acesteia;
3. act de identitate al titularului sau certificate de deces și dovada calității de moștenitor;
4. adeverință de proprietate, Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar sau Hotarâre judecătorească definitive și irevocabilă;
5. copie conform cu originalul după anexa validate și/sau original, hotărârea / decizia Comisiei Județene de fond funciar;
6. plan de amplasament și delimitare al imobilului întocmit de o persoană autorizată;
7. planul de încadrare în zonă.

Kérés a termelési engedély kiadásához
Kérés a kereskedelmi könyv kiadásához