ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru susținerea unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2024.

  1. Autoritatea finanţatoare: Primăria Comunei Pănet, cod fiscal 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr. 191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail:panet@cjmures.ro, site: panit.ro
  2. Pot depune proiecte: unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România care își desfășoară activitatea pe raza comunei Pănet.
  3. Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
  • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.
  • OG. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • HG. nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
  1. Finanțarea nerambursabilă se poate solicita pentru următoarele activități: